Názov projektu:  

Rozvoj zručností pracovníkov v spoločnosti PAN – DUR s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+:

312081CML5

Miesto realizácie projektu:

Slovensko, Východné Slovensko, Košický kraj, Rožňava

Výzva:  

OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Operačný program:

Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

8. REACT-EU

Špecifický cieľ:

8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Cieľ projektu:

zmena v odbornosti našich zamestnancov, ktorí na základe hlavnej aktivity získajú nové zručnosti, vedomosti, skúsenosti a prehĺbia si nové postupy potrebné pre ďalšie uplatnenie v našej spoločnosti na pracovných pozíciách vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste. Týmto by sme chceli zdôrazniť, že cieľ projektu nie je vykonávanie hlavnej aktivity, chápeme to iba ako nástroj, cieľom je očakávaná zmena v nadobudnutých zručnostiach našich zamestnancov po realizácii projektu kde získajú odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa pracovnom trhu.

Termín realizácie projektu:

04/2023 – 11/2023

Hlavná aktivita projektu: 

Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk (Riadenie a implementácia programov EÚ – MPSVR SR) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ludskezdroje.gov.sk  (Operačný program Ľudské zdroje (gov.sk)